Klauzula informacyjna dla pacjentów

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanym w dalszej części RODO informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Praktyka Pielęgniarska Izabela Pustelnik BELAMED, ul. Wojska Polskiego 19, 43-251 Pawłowice.

 2. W sprawie przetwarzania danych osobowych można skontaktować się z Administratorem pod numerem telefonu 571 312 939 lub za pomocą poczty elektronicznej e-mail: belamed@tlen.pl .

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych
  – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c RODO – spełnienie obowiązku prawnego oraz
  na podstawie Art. 9 ust.2 lit. h RODO – przetwarzanie danych wrażliwych w związku
  z leczeniem.

 4. Pani/Pana dane osobowe zgromadzone będą przechowywane przez okres 30 lat.

 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione
  do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (NFZ) oraz Ubezpieczyciele, laboratoria analityczne i podmioty przetwarzające.

 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie w przypadku jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody.

 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 9. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe o ile wynika to z przepisu prawa,
  a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

 10. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.